La necessitat d’un suport escolar en una època determinada cal principalment per la necessitat de modificar els hàbits d’estudi i d’incorporar nous mètodes i eines d’aprenentatge, d’acord amb l’edat i el nivell de dificultat del curs.

L’Aprenentatge és un procés individual en què intervenen molts factors. Els humans depenem de llenguatge i això fa que qualsevol àmbit de la nostra vida és afectat pel que ens envolta inicialment la família, els amics, l’escola, les activitats esportives…
En edat escolar això és més marcat doncs hi ha major fragilitat afectiva, major dependència de l’entorn que pot provocar alts i baixos en els aprenentatges i avenços escolars.

A vegades amb les classes no hi ha prou per assimilar els continguts i cal una metodologia personalitzada, un tracte més proper, particular als estils de l’escolar i per tant es fa necessària una intervenció amb un altre professional.

Caldrà doncs, fer us del temps d’aprenentatge, adaptar-lo al ritme personal però també en quan els continguts fragmentar-los per una bona adquisició, i buscar d’altres per poder aproximar-se a aquest contingut a tractar.

Quan els estudis dels fills no van adequadament conforma com un element d’inestabilitat personal i familiar, que estem en situació de poder evitar amb l’anticipació adequada.

A Galileu Innova, ens dirigim a les famílies que tenen fills o filles cursant Primària, E.S.O o batxillerat que observin, detectin o evidenciïn que tenen dificultats a l’hora de realitzar les tasques escolars, o que els resultats no siguin els adequats. Oferim aquest suport, aquestes estratègies i eines, així com l’escolta de l’escolar, de l’estudiant en tots els seus àmbits si això facilita que sigui més feliç en la seva etapa escolar.

Marta Cequiel
Psicòloga i Coordinadora