La finalitat de l’educació és integrar al nou individu a la comunitat.

L’educació és una odissea que conté principalment tres aventures, entre moltes d’altres. La primera aventura es situa ja a l’entorn del naixement, quan es fa necessari un engranatge amb la comunitat, amb la història humana. Així mateix la societat, la comunitat s’ha de fer responsable de cada nou membre per tal de que acabi valent-se per si mateix. En la segona aventura, entorn al patrimoni cultural acumulat, es descobreix la importància de conciliar escola i entorn ja que s’aprenen coses necessàries per a la vida tant a dins com a fora de l’escola. La tercera aventura, entorn a la creació, comença quan descobrim allò únic en nosaltres, allò que ens fa singulars i que només nosaltres podem fer.
Així doncs, la finalitat de l’educació és integrar aquell nou individu a la comunitat bé perquè hi acaba de néixer bé perquè hi acaba d’arribar; fer-lo partícip dels coneixements acumulats per tal que pugui desenvolupar-se en la comunitat de la qual ja forma part, possibilitant la seva promoció social i a la par la de la seva família; i, ajudar-lo a descobrir la seva singularitat dins aquesta comunitat, treballant el cas per cas des d’un Pla de Treball Individual coordinat en la xarxa en cinc eixos possibles (eix educatiu, eix familiar, eix social, eix laboral i eix lleure).
L’escola és una institució fonamental per a la socialització i l’accés a la cultura, ja que respon a les necessitats de transmetre cultura i a la vegada permet la integració en una col·lectivitat, preparant els nois/es perquè hi desenvolupin un paper actiu. Tant important si voleu com la família, però no més, on l’educació de les noves generacions depèn en bona mesura de la complicitat d’aquests dos actors.
“L’educació es troba al cor del desenvolupament personal i de la comunitat ; té la missió de capacitar cadascú de nosaltres sense excepcions a desenvolupar tots els seus talents al màxim i a realitzar el seu potencial creatiu, incloent-hi la responsabilitat de les pròpies vides i el compliment dels objectius personals”.
(J. Delors)

L’objectiu central de l’escola al voltant de l’aprenentatge hauria de ser que pugui ajustar-se a cada alumne per tal d’aconseguir processos individuals on cadascú es pugui sentir protagonista del seu propi procés, estigui basat en les seves necessitats individuals, tingui en compte els seus interessos i nivell acadèmic, per a marcar-se uns objectius individuals assolibles que li permetin valorar-se en aquest esforç que li demanem.

“En una educació obligatòria no hi pot suspendre ningú”. Francesco Tonnucci.

Però per aconseguir això cal primer donar el lloc de protagonista al alumne, on exigir-li i acompanyar-lo en una atenció suficientment individualitzada que no sempre l’escola pot donar i on cal el suport fonamental dels pares o tutors, en els aspectes que l’escola ja els hi demana habitualment: seguiment, organització, deures, estudi,…, i vers els quals no troba sempre la resposta esperada. Aspectes que si es poden assolir amb l’atenció (el màxim de individualitzada), els dóna als fills un protagonisme en positiu a l’escola que reactiva els seus processos d’aprenentatge.

Quan però els pares o tutors no poden o no saben oferir aquesta atenció, es produeix un dèficit que no beneficia en res al infant protagonista (això no li treu la responsabilitat que ha de tenir ell en el seu propi procés i que ha d’anar en augment en funció de la seva edat, però ho deixem per un altre dia) i cal buscar a fora allò que no hi a dins.

Un espai de deures que possibiliti aquesta atenció (les aules de deures del psicopedagògic Galileu Innova) on assegurar la realització dels deures escolars i afavorir l’estudi.

La idea es poder disposar d’un espai i d’una atenció que els ajudi a fer les tasques escolars de manera guiada i garanteixi la seva realització, intentant ajudar en allò que calgui i oferint diferents possibilitats de consulta.

Objectius que es poden treballar a part de fer els deures o estudiar serien:

 • Aconseguir i consolidar coneixements, hàbits i tècniques d’estudi adequats a les seves possibilitats reals.
 • Responsabilitzar als nens/es en el seu propi procés d’aprenentatge.
 • Potenciar el interès i la motivació en la realització de les tasques escolars.
 • Facilitar l’ús de l’agenda i de la llengua catalana en aquest espai.

O bé facilitar una atenció educativa Individualitzada en aquells casos que ho necessitin. Una atenció psicopedagògica, no qualsevol reforç escolar.
De vegades l’escola no pot atendre totes les necessitats educatives que planteja l’alumne perquè són molt particulars d’un/a nen/a i requereixen d’una atenció educativa individualitzada i especialitzada. Des dels serveis psicopedagògics que portem a terme oferim aquesta tasca de suport i acompanyament a infants i adolescents amb necessitats educatives particulars.

L’activitat que fem té com a objectius:

 • Donar una atenció individualitzada a infants i adolescents que presenten dificultats en els aprenentatges escolars i en el vessant emocional.
 • Orientar i assessorar els pares i les mares envers la situació escolar dels seus fills.
 • Cooperar amb els tutors escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements d’aquests infants i adolescents.
 • Els objectius de cada cas es dissenyen i s’avaluen regularment tenint en compte la individualitat de cada infant i adolescent, les seves característiques personals, els seu estat evolutiu i el seu nivell acadèmic, a fi de millorar el seu rendiment escolar. Els objectius com a referència per a guiar l’atenció i no com a fites tancades, podent explicitar-los en cada cas al inici del trimestre.

Treballem amb els infants i adolescents:

 • Establim un temps inicial per elaborar un diagnòstic de la situació escolar per dissenyar un objectiu de millora.
 • Els acompanyem en el procés d’adquisició dels continguts i sabers escolars mitjançant activitats i recursos educatius i lúdics.

Treballem amb els pares i mares, o tutors:

 • Promovem que els pares i les mares sostinguin el interès dels seus fills per aprendre.
 • Els donem suport perquè acompanyin el nen en el procés d’adquisició dels aprenentatges.
 • Treballem amb els tutors/es escolars:
 • Ens oferim per dissenyar estratègies conjuntes en relació amb els continguts a treballar amb els nens.

Per exemple algunes problemàtiques que es donen i es poden abordar en aquest espai són:

 • Reeducació de la lecto-escriptura d’algun infant i adolescent que està escolaritzat a Primària o Secundària.
 • Treballar la comprensió lectora degut a un baix nivell de vocabulari en català o castellà.
 • Afavorir el grau de concentració en la tasca escolar en alumnes que se’ls hi fa difícil en espais grupals.
 • Crear hàbits de conducta davant de la tasca escolar (postura, ordre, presentació, estructura,…).
 • Treballar continguts tan bàsics com: la direccionalitat de la mà en l’escriptura, els mesos de l’any o els dies de la setmana, diferenciar els sons d’algunes grafies en català i castellà, la tensió exercida per escriure,….. ; en nens/es on ja es donen per sabuts totalment.
 • Descobrir buits dins dels diferents nivells d’aprenentatge que pot tenir el infant i adolescent, i intentar treballar-los per tal d’avançar en els mateixos.
 • Mitjançant la coordinació amb l’escola complementar els continguts que no es poden treballar des de l’aula d’educació especial.

Objectius genèrics vàlids a considerar per les aules de deures o per aquesta atenció més especialitzada, però que caldria tenir en compte també des de casa:

 • Hàbits i tècniques d’estudi: adquirir un conjunt d’eines bàsiques que permetin al infant superar amb èxit les diferents tasques proposades des de l’escola i els futurs reptes acadèmics.
 • Motivació pel treball escolar: potenciar el gust per aprendre tot posant en joc la imaginació i la creativitat del subjecte per tal de descobrir els seus centres d’interès i utilitzar-los per estimular-lo en la seva tasca escolar.
 • Poder seleccionar continguts on pugui tenir expectatives d’èxit.
 • Continguts curriculars concrets i específics per a cada nen, tenint en compte el seu grau de dificultat, el seu ritme de treball, el seu nivell d’autocontrol,…. Al voltant sovint d’assignatures troncals com matemàtiques i llengua (català i/o castellà).
 • Implicació personal en el seu propi procés d’aprenentatge: valorar l’espai de reforç com un espai d’ajut que se’ls ofereix, i a la vegada la relació d’aquest espai amb l’escola i la interacció en el seu procés d’aprenentatge.

I si cal un treball més especialitzat en les vessants psicològiques i/o logopèdiques també les hi podem oferir, per mirar de treballar elements que segurament no li faciliten l’èxit escolar i el poden anar arraconant en aquest mal anomenat fracàs escolar, sobretot quan no li possibilitem els suport que ell necessita i el situem en el nivell que li correspon.Amb tot això assoliríem la complicitat per a millorar els processos educatius dels nostres fills i filles, en definitiva unes millors possibilitats per assolir les fites marcades en l’ensenyament obligatori i donar lloc al seu futur, que com a tal encara està per escriure.

Joan Muntané Seuba
Mestre i educador social
Coordinador Psicopedagògic Galileu Innova