SERVEIS

Quines activitats fem?

Serveis d’atenció
individualitzada

Psicopedagogia
Reforç escolar
Logopèdia
Psicologia

Activitats de
treball grupals

Tallers de ciència i noves tecnologies
Tallers de matemàtiques manipulatives i creatives
Tallers d’expressió i comunicació

Xerrades a pares,
mestres i adolescents.

 • Acompanyament psicopedagògic individual per millorar la relació que té el nen o adolescent amb els seus processos d’aprenentatge.
 • Escoltem el seus interessos com motor del seu aprenentatge.
 • Oferim actuacions individuals que treballen el rendiment acadèmic, l’actitud, la motivació, l’autoestima i les habilitats de l’alumne per fer front a les dificultats de l’aprenentatge.
 • Atenció a dificultats en l’àrea del llenguatge oral o escrit que afecten directament en els aprenentatges de la resta d’àrees.
 • Donem els recursos necessaris per la millora de les dificultats dels processos de la parla, de la veu i del llenguatge en tractaments individuals adequats a cada situació.
 • Dificultats en l’aprenentatge de la lectura i escriptura: mecànica i comprensió lectora, dislèxia, disgrafia, disortografia.
 • Problemes psicomotrius relacionats amb el llenguatge: lateralitat, orientació espacial i temporal
 • Espai d’escolta i tractament dels malestars i patiments propis de la infància i l’adolescència, a partir de la particularitat de l’infant o jove.
 • Atenem les manifestacions simptomàtiques que dificulten la relació amb els aprenentatges i amb els altres (família, iguals, escola) i que són font d’angoixa i patiment en el nen o adolescent.
 • Problemes de conducta: desobediència, negativisme, agressivitat, dificultats de regulació de conducta, dificultats d’adaptació.
 • Problemes relacionals i de comunicació: inseguretat, por, timidesa, aïllament social.
 • Trastorns afectius o de l’estat d’ànim: depressió, ansietat, bloqueig emocional, estrés, pors, fòbies.
 • Dificultats d’atenció. Hiperactivitat.
 • Assessorament familiar i escolar.
 • Oferim atenció individual i grupal per alumnes d’educació primària i secundaria amb dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Donar una atenció individualitzada o en petit grup a infants que presenten dificultats en els aprenentatges escolars.
 • Treballar la motivació per aprendre, l’adquisició de bons hàbits i l’assoliment dels continguts acadèmics.
 • Acompanyar en la realització de les tasques escolars.
 • Orientar i assessorar els pares i mares envers la situació escolar dels seus fills/es.
 • Cooperar amb els tutors escolars per afavorir una millor adquisició dels coneixements.

Com ho fem?

 • Valorem la necessitat concreta de l’infant o jove, oferint una atenció especialitzada i individual per a les dificultats que es presenten en l’àmbit educatiu.

 • Oferim espais d’escolta i tractament per donar els recursos necessaris per enfortir els potencials que facilitin el desenvolupament dels processos d’aprenentatge.

 • Posem al noi o noia al centre de la nostra actuació, comptant amb la família i la resta d’agents educatius que acompanyen a l’infant o jove en les seves necessitats específiques.

 • Combinem tractaments especialitzats per donar una resposta global en els casos que ho requereixin.

 • Establim un temps inicial per elaborar una valoració i dissenyar uns objectiu sde millora, així com detectar els punts forts per poder potenciar-los.

 • Potenciem el gust pel saber i per aprendre, posant en joc la creativitat per descobrir els seus centres d’interès, utilitzant-los per estimular la tasca escolar.

 • En coordinacions trimestrals amb l’escola i la família, tenint en compte el temps propi de cada nen o nena.

AULES D'ESTUDI